BMW of Bayside 247-21 Northern Blvd., Douglaston, NY 11363 Sales: 877-244-9910 Service: 516-304-3700

Directions to BMW of Bayside

BMW of Bayside


New Vehicle Showroom

877-244-9910
247-21 Northern Blvd. Douglaston, NY 11363


Pre-Owned Showroom

877-244-9910
214-27 Northern Blvd Douglaston, NY 11361

Showroom Hours:
Monday: 9AM-8:30PM
Tuesday: 9AM-8:30PM
Wednesday: 9AM-8:30PM
Thursday: 9AM-8:30PM
Friday: 9AM-7PM
Saturday: 9AM-5:30PM
Sunday: 11AM-4PM


Service Center

516-304-3700
266 East Shore Road Great Neck, NY 11023

Service Hours:
Monday: 7:30AM-6PM
Tuesday: 7:30AM-6PM
Wednesday: 7:30AM-6PM
Thursday: 7:30AM-6PM
Friday: 7:30AM-6PM
Saturday: 7:30AM-5PM
Sunday: Closed

Parts Hours:
Monday: 8AM-5PM
Tuesday: 8AM-5PM
Wednesday: 8AM-5PM
Thursday: 8AM-5PM
Friday: 8AM-5PM
Saturday: 8AM-3PM
Sunday: Closed